JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Tillstånd lämnas till anläggande av bryggor i Gavleån samt borttagande av lindar mm

[2018-01-19] Östersunds tingsrätt

Mark-och miljödomstolen i Östersund har idag lämnat Gävle kommun tillstånd till att uppföra tre bryggor i Gavleån i centrala Gävle. Domstolen har samtidigt beslutat att gamla befintliga kajer är lagliga och tagit ställning till begäran om dispens för nedtagning av lindar i allé längs ån.

Gävle kommun har för avsikt att göra en del av Gavleån mer tillgängligt för allmänheten, det s.k. Å-rummet och avser därvid att uppföra tre bryggor i ån längs Norra Strandgatan i Gävle.

I samband med ansökan om byggande av Å-rummet har kommunen yrkat på att 41 st. gamla lindar i allé längs bägge sidor av Gavleån ska tas ned och ge plats åt yngre lindar. En stor del av målets handläggning vid domstolen har handlat om dessa lindar och många har motsatt sig att dessa lindar ska få tas ned. Kommunen har därvid i huvudsak angett lindarnas hälsotillstånd och trafiksäkerhet som skäl. Allé av lindar i stad är skyddade och det krävs normalt dispens från biotopskyddet för att de ska kunna tas bort och ersättas av andra unga träd. Kommunen har presenterat omfattande bevisning om lindarnas hälsotillstånd som skäl för dispens. Mark-och miljödomstolen finner dock att 21 st. av lindarna är i omedelbar anslutning till bebyggelse och att de därmed inte omfattas av biotopskyddet och dispens därför inte krävs för att ta bort dessa lindar. För i stort sett alla övriga lindar i allén finner mark- och miljödomstolen, trots kommunens bevisning, att dessa träd visserligen är gamla men att de för närvarande inte utgör trafikfara och att det inte heller finns andra skäl för dispens för att ta ned träden. Dessa övriga lindar ska alltså vara kvar.

Senast ändrad: 2018-01-19

För mer information kontakta:

Lars-Göran Bennmarker
Chefsrådman
070-610 3349

Lars Edlund
Tekniskt råd
070-106 2452

Målnummer:

M 938-17