JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nämndemän

Valbar till nämndeman är varje myndig svensk medborgare som är folkbokförd inom valförsamlingens område. Det innebär att nämndemännen i tingsrätt väljs kommunvis, i regel av kommunfullmäktige, medan nämndemännen till förvaltningsrätt väljs av landstingsfullmäktige.

 Idag finns det ca 8 600 aktiva nämndemän kopplade till de svenska domstolarna. Sammansättningen ska spegla befolkningen. På tingsrätten i Östersund finns ca 90 nämndemän, representerade från Jämtlands läns alla Kommuner.

Vissa yrkesgrupper får inte vara nämndemän, till exempel anställd vid domstol, åklagare, polisman, advokat eller annan som har som yrke att föra andras talan inför rätten. Anledningen är att man kan hamna i en intressekonflikt. Mandattiden för en nämndeman är fyra år.

Nämndemannens uppgift är att tillsammans med domaren tillämpa rättsreglerna i olika mål. Ingen utomstående, till exempel riksdagen, regeringen eller andra myndigheter, har rätt att lägga sig i hur yrkesdomare eller nämndemän ska döma. Nämndemännen har därför en mycket stark och betydelsefull ställning vid våra domstolar.

Flertalet av de ärenden som behandlas i rätten berör enskilda medborgare. Nämndemännens medverkan ska bidra till att domstolens avgöranden ligger i linje med allmänna värderingar i samhället. De ska även bidra till att upprätthålla alllmänhetens förtroende för rättsskipningen och tillgodose medborgarnas intresse av insyn i domstolarnas verksamhet.

Uppgiften

Uppdraget som nämndeman är nära kopplat till verkligheten, vårt samhälle och utvecklingen där. Människor, deras livssituation och problem är kärnan i den verksamhet man kommer i kontakt med. Det är det som gör uppgiften ansvarsfull, stimulerande och utvecklande.

Nämndemannen deltar i den dömande verksamheten. Processen och arbetet kan se olika ut beroende på om det handlar om mål i allmän domstol eller om mål i allmän förvaltningsdomstol.

Nämndemannen blir kallad till förhandling av sin domstol och sitter med vid förhandling och den efterföljande överläggningen. Exempelvis i huvudförhandlingen i ett brottmål vid tingsrätt utgörs som regel rätten av en juristdomare och tre nämndemän. Precis som domaren är nämndemannen skyldig att följa lagen i sin dömande verksamhet.

Efter förhandlingen diskuteras tänkbara beslut och synpunkter framförs för eller emot. Vanligen mynnar diskussionen ut i att man enas om utgången. Kommer det under överläggningen fram olika meningar som inte kan jämkas genomförs en omröstning där nämndemannens röst väger lika tungt som ordinarie domares.

Hur många mål man är med på under ett år varierar. Det påverkas bland annat av antalet mål på domstolen, antalet nämndemän kopplade till domstolen och nämndemannens egna intresse. Varken ordinarie domare eller nämndemän kan själva välja vilka mål de ska döma i. Domstolen lottar vem som ska döma i de olika målen.

En nämndeman har samma ansvar för domstolens avgöranden som yrkesdomaren. Man röstar därmed om alla frågor som hör till avgörandet av målet och har också rätt att reservera sig mot en dom eller ett beslut.

En nämndeman får ett grundarvode för varje sammanträdesdag. Om en nämndeman på grund av nämndemannauppdraget dessutom åsamkas löneavdrag eller annan inkomstförlust betalas ersättning för inkomstförlusten som uppkommer på grund av uppdraget. Arvodet grundar rätt till sjukpenning och allmän pension. En nämndeman har rätt till ledighet från anställning i den utsträckning som behövs för att han eller hon ska kunna utföra sitt uppdrag.

Innan en nämndeman börjar tjänstgöra ska han eller hon avlägga en ed, domareden. Eden innebär att man lovar och försäkrar att tillämpa de svenska rättsreglerna, att döma rättvist och att aldrig ta några ovidkommande hänsyn.

Nämndemannen lovar och försäkrar också att inte berätta det som han eller hon får veta i sitt uppdrag. Denna tystnadsplikt gäller såväl under tiden man är verksam som efter det man avslutat sitt uppdrag. Tystnadsplikten omfattar vad som sägs under överläggning till dom eller beslut, samt domens innehåll till dess domen meddelas parterna.

Domstolen ska entlediga en nämndeman som genom att begå brott eller på annat sätt har visat sig uppenbart olämplig för uppdraget. En nämndeman får också under vissa förutsättningar stängas av.
Senast ändrad: 2013-06-04