JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Förhandsbesked från EU-domstolen krävs i mål om vattenkraftverk

[2013-05-02] Östersunds tingsrätt

Östersunds tingsrätt, mark- och miljödomstolen (MMD), har beslutat att inhämta förhandsavgörande från EU-domstolen vad gäller ombyggnad och effektivisering av Rundsbackens kraftverk i Ljustorp, Timrå kommun. 

Domstolen vill ha besked om det, med tillämpning av Vattendirektivet, får ske någon försämring av statusen i det aktuella vattendraget. I avvaktan på besked från EU-domstolen kommer inget tillstånd eller några villkor för kraftverket att meddelas.

E.ON Vattenkraft AB har ansökt om ombyggnad och effektivisering av Rundsbackens kraftverk. I dom som vunnit laga kraft har Mark- och miljööverdomstolen funnit att om- och utbyggnaden av kraftverket varit tillåtlig, men överlåtit till MMD i Östersund att bevilja tillstånd med nödvändiga villkor.

I handläggningen vid MMD uppkom frågan om tillämpning av Vattendirektivets krav på att inte försämra den ekologiska statusen i vattendraget. MMD anser det nödvändigt att vända sig till EU-domstolen för att MMD ska kunna meddela tillstånd med nödvändiga villkor. Ett inhämtande av förhandsbesked kan göras trots att Mark- och miljööverdomstolens dom avseende själva tillåtligheten har vunnit laga kraft.

MMD har innan beslut tillfrågat de som är parter och remissinstanser i målet om lämpligheten att inhämta förhandsavgörande från EU-domstolen. Endast E.ON Vattenkraft AB har motsatt sig detta medan samtliga tillfrågade myndigheter och organisationer har tillstyrkt förfarandet.  

Handläggningstiden för ett förhandsavgörande är ungefär ett år.

MMD ställer ett antal frågor till EU-domstolen. MMD vill få svar på om det med tillämpning av Vattendirektivet får ske någon form av försämring av statusen i det aktuella vattendraget. Klart är att vattenföringen kommer att förändras, vilket påverkar hur MMD ska ge tillstånd och fastställa villkor för verksamheten. Frågan aktualiseras främst vid den del av MMD:s prövning som gäller fastställande av villkor för hur mycket vatten som måste passera i vattendraget, men också vid fastställande av eventuella övriga villkor.

När EU-domstolen väl gett ett förhandsavgörande måste MMD rätta sig efter detta i beviljande av tillstånd och villkor för kraftverket. Avgörandet kommer att ge vägledning i målet samt även för kommande rättstillämpning.

Angående EU-domstolen

Det är möjligt för svenska domstolar att inhämta förhandsavgöranden från EU-domstolen om tolkning av en bestämmelse i en internationell överenskommelse, om det är nödvändigt för att domstolen ska kunna döma i saken. Syftet är att skapa en enhetlig praxis inom EU vad avser de direktiv från EU som Sverige måste rätta sig efter.

När förhandsavgörande ges är svensk domstol bunden av detta. EU-domstolen finns i Luxemburg och består av domare från varje EU-land. Domstolen biträds av s.k. generaladvokater som ska yttra sig om ärenden som läggs fram i domstolen. Även parterna i målet och samtliga medlemsstater får yttra sig.

Senast ändrad: 2013-05-02

För mer information kontakta:

Lars-Göran Bennmarker
Rådman
063-15 06 68, 070-610 33 49